ESG (Environmental, Social and Governance) Ratings

ESG procene se odnose na tri ključna faktora u procesu ocenjivanja i merenja održivosti investicija u kompanije ili biznis.

ESG procene se odnose na tri ključna faktora u procesu ocenjivanja i merenja održivosti investicija u kompanije ili biznis. Ti faktori su: pitanja zaštite životne sredine, pitanja društvene odgovornosti i pitanja korporativnog upravljanja. Tipični elementi zaštite životne sredine uključuju: korišćenje prirodnih resursa, energetsku efikasnost, emisije u vodu i vazduh, generisanje otpada, emisije ugljen dioksida, inicijative održivosti. Neki od bitnih elemenata društvene odgovornosti su: bezbednost i zdravlje na radnom mestu, ljudska prava, zaštita podataka o ličnosti i privatnosti, obuke za zaposlene, politike različitosti i mogućnosti, programi za zajednicu. Elementi upravljanja su: poslovna etika, prava vlasnika, komunikacija sa zainteresovanim stranama, posvećenost menadžmenta.

Proces ESG procena treba da pomogne u boljem određivanju finansijskih performansi kompanije u budućnosti, uključujući sagledavanje mogućih rizika. 

Sprovođenje ESG audita obuhvata sledeće aktivnosti: 

 • Pregled dokumentacije dostavljene od strane klijenta 
 • Pripremu za realizaciju audita na lokaciji klijenta i dostavljanje plana audita 
 • Audit na lokaciji uključuje razgovor sa menadžmentom i delom zaposlenih, obilazak lokacije i pregled dokumentacije na lokaciji 
 • Primarno sumiranje rezultata na lokaciji klijenta i iznošenje zaključaka na licu mesta 
 • Analizu prikupljenih dokaza i informacija i konsolidovanje zaključaka 
 • Izdavanje izveštaja 

Benefiti koje ima organizacija na osnovu ESG audita i procene: 

 • Jačanje korporativne reputacije kod svojih kupaca 
 • Usaglašenost sa zakonskom regulativom 
 • Jasnije iskazivanje svoje strategije poslovanja 
 • Demonstriranje odgovarajućeg upravljanja rizicima 
 • Odgovori na pitanja investitora i dobavljača i klijenata 
 • Demonstriranje odgovarajućeg upravljanja troškovima 
 • Odgovarajući odgovor na izazove konkurencije. 

Odnos i očekivanja ključnih zainteresovanih strana prema kompanijama koje su sprovele ESG procene: 

 • Investitori žele da investiraju u kompanije koje su aktivne po pitanju održivog razvoja tako da oni takve kompanije smatraju pouzdanijim na duže vreme. 
 • Zaposleni vole da rade u kompanijama koje pokazuju socijalni uticaj, demonstriraju etično ponašanje i posvećeni su obezbeđivanje balansa između privatnog života i radnog mesta zaposlenih. 
 • Klijenti sve više biraju proizvode i usluge koji potiču iz okruženja koje vodi računa o životnoj sredini i gde mogu da pokažu transparentnost u sopstvenom lancu snabdevanja.