ISO 9001 - Kvalitet

Šta je ISO 9001?

U današnjem konkurentnom svetu potrošači su sve zahtevniji i postavljaju sve više granice kvaliteta. Oni koji to mogu obezbediti su svakako konkurentniji i potrošači im poklanjaju više poverenja.

ISO 9001 Sistem menadžmenta kvalitetom je najpopularniji standard za poboljšanje kvaliteta na svetu, sa preko milion sertifikovanih organizacija u 180 zemalja širom sveta. To je jedini standard iz familije standarda 9000 koji je objavila Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) koji može da se koristi u svrhu ocenjivanja usaglašenosti. ISO 9001 takođe služi kao osnova za mnoge druge sektorske standarde, uključujući ISO 13485 (za medicinske uređaje), ISO/TS 16949 (za oblast automobilske industrije) i AS/EN 9100 za oblast vazduhoplovne industrije).

Konkurentnost organizacije na međunarodnom tržištu određena je kvalitetom njenih poslovnih procesa. Sistem menadžmenta kvalitetom je efikasan instrument upravljanja zahtevima za kvalitet koji se postavljaju pred savremenu, inovativnu organizaciju.

Zašto je ISO 9001 važan?

Sertifikacijom prema ISO 9001 dokazuje se sposobnost organizacije da dosledno ispunjava i prevazilazi očekivanja korisnika. Iz tog razloga, mnogi kupci zahtevaju od dobavljača da poseduje sertifikat ISO 9001 kako bi smanjili rizik od kupovine lošeg proizvoda ili usluge. Organizacije koje su sertifikovale svoj sistem prema ISO 9001 biće u stanju da ostvare značajna poboljšanja u organizacionoj efikasnosti i kvalitetu proizvoda kroz smanjenje škarta i, defekta i povećanje produktivnosti.

  • Ušteda novca i vremena - kroz primenu menadžmenta kvalitetom koja povećava organizacionu efikasnost, produktivnost i profitabilnost. 
  • Smanjenje rizika – konstantno dostizanje nivoa kvaliteta koji je definisan u standardu, čime se osigurava da će proizvodi i usluge ispuniti očekivanja korisnika. 
  • Brend - TÜV SÜD predstavlja međunarodno priznat i poštovan brend. 
  • Povećanje konkurentnosti - Sistem menadžmenta kvalitetom koji je sertifikovan od strane TÜV SÜD će privući investitore i smanjiti trgovinske barijere.

Standard promoviše usmerenost organizacije ka procesnom pristupu u menadžmentu. Prednost ovakvog pristupa se ogleda prvenstveno u transparentnosti i mogućnosti poboljšanja planiranih procesa, definisanju odgovornosti i ovlašćenja u okviru tih procesa, identifikovanju tokova informacija, metoda koje se koriste u sistemu upravljanja, identifikovanju potrebnih resursa i boljoj kontroli poslovnih procesa.

Prednost standarda je što njegovo uvođenje podstiče kompanije da teže kontinuiranom poboljšanju u skladu sa principom PDCA (Plan-Do-Check-Act), sa posebnim osvrtom na motivaciju zaposlenih ka kontinuiranim poboljšanjima, kao i na korektivne i preventivne mere.

Zašto izabrati TMS?

TMS, kao partner TÜV SÜD, pruža mogućnost sertifikacije vašeg sistema menadžmenta prema zahtevima standarda ISO 9001 od strane sertifikacionog tela TÜV SÜD, pod nemačkom Dakks akrediatacijom.

TÜV SÜD predstavlja globalnog lidera u sertifikaciji sistema menadžmenta, koji je do današnjeg dana izdao više od 54.000 sertifikata. Naši posvećeni i iskusni auditori širom sveta govore vašim maternjim jezikom i pomoći će vam u istraživanju mogućnosti integracije vašeg sistema menadžmenta kvalitetom sa drugim sistemima menadžmenta.

Takođe, možete izabrati sertifikaciju vašeg sistema od strane sertifikacionog tela TMS, pod domaćom ATS akreditacijom.

Kontakt

Jelena Miletić

Jelena Miletić

Rudnička 14

+381 11 244 11 11

+381 65 888 78 03

office@tms.rs

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu