ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita

ISO 37001 je prvi međunarodni standard iz oblasti sistema menadžmenta namenjen za borbu protiv mita i korupcije koncipiran tako da pomogne organizacijama u borbi sa rizikom od mogućeg podmićivanja u njihovim sopstvenim radnim procesima i kroz njihov lanac snabdevanja uključujući odnose sa zainteresovanim stranama. Standard predstavlja alat za umanjenje korporativnog rizika i troškova u vezi sa pojavom podmićivanja obezbeđujući fleksibilan poslovni okvir kojim se sprečava, otkriva i rešava podmićivanje.

Sistem može da bude samostalan ili integrisan u celokupan sistem menadžmenta. Ovaj standard se bavi sledećim pitanjima u vezi sa aktivnostima organizacije:

- mitom u javnom, privatnom i neprofitnom sektoru;

- mitom od strane organizacije;

- mitom od strane osoblja organizacije koje deluje u njeno ime ili u njenu korist;

- mitom od strane poslovnih saradnika organizacije koji deluju u njeno ime ili u njenu korist;

- mitom prema organizaciji;

- mitom prema osoblju organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

- mitom prema poslovnim saradnicima organizacije u vezi sa aktivnostima organizacije;

- direktnim i indirektnim mitom (npr. mito koje se nudi ili prima od treće strane).

Standard uspostavlja zahteve i daje uputstvo za sistem menadžmenta projektovan da pomogne organizaciji da sprečava, otkriva i odgovara na mito i usklađuje se sa zakonima protiv mita i dobrovoljno prihvaćenim zahtevima primenljivim na njene aktivnosti. Zahtevi ovog dokumenta su generički i namera je da budu primenljivi na sve organizacije (ili delove organizacije), nezavisno od tipa, veličine ili prirode aktivnosti, bez obzira na to da li su u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru.

Primenom povezanih mera i kontrola, uključujući prateće smernice, sistem menadžmenta za borbu protiv podmićivanja definiše zahteve za:

·        politiku i procedure protiv podmićivanja,

·        rukovođenje, posvećenost i odgovornost top menadžmenta,

·        nadzor odgovornih menadžera,

·        obuku za borbu protiv podmićivanja,

·        procenu rizika i proveru projekata i poslovnih partnera,

·        finansijsku kontrolu, kontrolu nabavke, komercijalnu i kontrolu pri ugovaranju,

·        izveštavanje, praćenje, istraživanje i pregled,

·        korektivne mere i stalno poboljšavanje.

Prednosti ISO 37001:

- osigurava zakonodavnu i regulatornu usklađenost

- poboljšava rad i kontrolu nad procesima

- promoviše etičku poslovnu kulturu

- uspostavlja poverenje i osigurava primenu najboljih praksi protiv davanja i/ili primanja mita

- štiti kompaniju, akcionare i rukovodstvo od negativnih efekata povezanih sa podmićivanjem

- smanjuje reputacioni rizik

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu