​ESG (Environmental Social and Governance) Ratings

ESG procene se odnose na tri ključna faktora u procesu ocenjivanja i merenja održivosti investicija u kompanije ili biznis. Ti faktori su: pitanja zaštite životne sredine, pitanja društvene odgovornosti i pitanja  korporativnog upravljanja. Tipični elementi zaštite životne sredine uključuju: korišćenje prirodnih resursa, energetsku efikasnost, emisije u vodu i vazduh, generisanje otpada, emisije ugljen dioksida, inicijative održivosti. Neki od bitnih elemenata društvene odgovornosti su: bezbednost i zdravlje na radnom mestu, ljudska prava, zaštita podataka o ličnosti i privatnosti, obuke za zaposlene, politike različitosti i mogućnosti, programi za zajednicu. Elementi upravljanja su: poslovna etika, prava vlasnika, komunikacija sa zainteresovanim stranama, posvećenost menadžmenta.

Proces ESG procena treba da pomogne u boljem određivanju finansijskih performansi kompanije u budućnosti, uključujući sagledavanje mogućih rizika.

Sprovođenje ESG audita obuhvata sledeće aktivnosti:

- Pregled dokumentacije dostavljene od strane klijenta

- Pripremu za realizaciju audita na lokaciji klijenta i dostavljanje plana audita

- Audit na lokaciji uključuje razgovor sa menadžmentom i delom zaposlenih, obilazak lokacije i pregled dokumentacije na lokaciji

- Primarno sumiranje rezultata na lokaciji klijenta i iznošenje zaključaka na licu mesta

- Analizu prikupljenih dokaza i informacija i konsolidovanje zaključaka

- Izdavanje izveštaja

Benefiti koje ima organizacija na osnovu ESG audita i procene:

·        Jačanje korporativne reputacije kod svojih kupaca

·        Usaglašenost sa zakonskom regulativom

·        Jasnije iskazivanje svoje strategije poslovanja

·        Demonstriranje odgovarajućeg upravljanja rizicima

·        Odgovori na pitanja investitora i dobavljača i klijenata

·        Demonstriranje odgovarajućeg upravljanja troškovima

·        Odgovarajući odgovor na izazove konkurencije.

Odnos i očekivanja ključnih zainteresovanih strana prema kompanijama koje su sprovele ESG procene:

·        Investitori žele da investiraju u kompanije koje su aktivne po pitanju održivog razvoja tako da oni takve kompanije smatraju pouzdanijim na duže vreme.

·        Zaposleni vole da rade u kompanijama koje pokazuju socijalni uticaj, demonstriraju etično ponašanje i posvećeni su obezbeđivanje balansa između privatnog života i radnog mesta zaposlenih.

·        Klijenti sve više preferiraju proizvode i usluge koji potiču iz okruženja koje vodi računa o životnoj sredini i gde mogu da pokažu transparentnost u sopstvenom lancu snabdevanja.

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu