Prenosiva oprema pod pritiskom TPED

Prenosiva oprema pod pritiskom TPED

Od 1. jula 2010. direktiva o prenosivoj opremi pod pritiskom TPED – 2010/35/EU  primenjuje se u zemljama članicama EU za ocenjivanje usaglašenosti novih boca za tehničke i kriogene gasove. Od 1. jula 2005. područje primene ove direktive prošireno je na bačve, baterije boca i cisterne za gasove Klase 2 prema ADR/RID. 

TMS Vam pruža podršku: 

  • savetovanjem i obukama o primeni direktive o prenosivoj opremi pod pritiskom,       
  • ocenom usklađenosti nove prenosive opreme pod pritiskom i ponovnom ocenom usaglašenosti,         
  • postojeće (''stare'') prenosive opreme pod pritiskom ocenom sertifikacijom i nadzorom Vaših sistema upravljanja kvalitetom za modul 2 (periodični pregledi s osiguranjem kvaliteta).

Kontakt

Preuzimanje

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu