HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) je program sigurnosti hrane, razvijen je pre 40 godina za potrebe prehrane astronauta, a isključivo sa svrhom sprečavanja opasnosti razvoja bolesti u njihovim namirnicima. Program je zasnovan na naučnom sistemu kontrole hrane od sirovog materijala do gotovih prehrambenih proizvoda. Ovaj program ukjlučuje tradicionalni nadzor tačaka provere proizvodnih uslova i proveru uzoraka finalnog proizvoda kako bi se osigurala sigurnost hrane. Takav pristup više je težio korektivnom, a ne preventivnom delovanju, što ga čini manje efikasnim u osiguranju same sigurnosti hrane.

HACCP je sistem koji više teži preventivnom delovanju, a zasnovan je na sedam principa: 

 • Izvođenje analize opasnosti,
 • Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka,
 • Uspostavljanje kritičnih granica,
 • Uspostavljanje nadzornih postupaka,
 • Uspostavljanje korektivnih mera,
 • Uspostavljanje postupaka verifikacije,
 • Uspostavljanje dokumenata i zapisa,
 • Primena HACCP-a vezana je uz različite aktivnosti u postupku proizvodnje hrane, te obuhvata sve organizacije u lancu proizvodnje hrane kao i distribuciju krajnjem korisniku.

Benefiti: 

 • Kupci, radnici, akcionari i  konkurenti razvijaju održivo poštovanje prema organizaciji koja uspe da demonstrira svoju posvećenost bezbednosti hrane. 
 • Operativni troškovi se smanjuju kao rezultat smanjenja potrebe za ponovnim izvođenjem jednom odrađenog posla; povećava se efikasnost. 
 • Sistem je kompatibilan sa implementacijom sistema upravljanja kvalitetom.

Preuzimanje

Prijavnica TMS CEE

Pošaljite upit

Preuzmite punu formu